A+

主题新加入了侧边栏的一些小工具

2019年05月04日 随笔心情 6条评论 261次浏览

关于本站小工具

这个不用说了吧,眼力好的人一眼就能看出来是知更鸟主题里面自带的小工具,这么好看的东西我肯定不会放过,所以就挪过来我主题里面了,挪过来肯定是要改动一下的,代码出错的地方我做了一些修复,还有CSS样式也经过了适量的调整。

下面是我修改过的代码:

 1. <div id="feed_widget">
 2.     <div class="feed-about">
 3.         <?php if ( $instance[ 'about_back' ]  ) { ?>
 4.             <div class="author-back"><img src="<?php echo $instance['about_back']; ?>" alt="bj"/></div>
 5.         <?php } ?>
 6.         <div class="about-main">
 7.             <div class="about-img">
 8.                 <img src="<?php echo $instance['about_img']; ?>" alt="name"/>
 9.             </div>
 10.             <div class="clear"></div>
 11.             <div class="about-name"><?php bloginfo('name'); ?></div>
 12.             <div class="about-the"><?php echo $instance['about_the']; ?></div>
 13.         </div>
 14.         <div class="clear"></div>
 15.         <?php if($instance['show_social_icon']) { ?>
 16.         <ul>
 17.             <li class="weixin">
 18.                 <span class="weixin-b"><span class="weixin-qr"><img src="<?php echo $instance['weixin']; ?>" alt=" weixin"/></span><a title="微信"><i class="yao yao-weixin"></i></a></span>
 19.             </li>
 20.             <li class="tqq"><a target=blank rel="external nofollow" href=http://wpa.qq.com/msgrd?V=3&uin=<?php echo $instance['tqqurl']; ?>&Site=QQ&Menu=yes title="QQ在线"><i class="<?php echo $instance['tqq']; ?>"></i></a></li>
 21.             <li class="tsina"><a title="" href="<?php echo $instance['tsinaurl']; ?>" target="_blank" rel="external nofollow"><i class="<?php echo $instance['tsina']; ?>"></i></a></li>
 22.         </ul>
 23.         <?php } else { ?>
 24.             <span class="social-clear"></span>
 25.         <?php } ?>
 26.         <div class="about-inf">
 27.             <span class="about-cn"><?php echo _('文章') ?><br /><?php $count_posts = wp_count_posts(); echo $published_posts = $count_posts->publish;?></span>
 28.             <span class="about-pn"><?php echo _('留言') ?><br /><?php global $wpdb;echo $wpdb->get_var("SELECT COUNT(*) FROM $wpdb->comments");?></span>
 29.             <span class="about-cn"><?php echo _('访客') ?><br /><?php echo wp_all_view() ?></span>
 30.         </div>
 31.     </div>
 32. </div>

CSS样式:

 1. /* 关于本站 */
 2. .author-back img{
 3.     float:left;
 4.     height:auto;
 5.     width:319px
 6. }
 7. .about-main{
 8.     font-size:14px;
 9.     position:relative;
 10.     padding:10px 15px 0 15px;
 11. }
 12. .about-img{
 13.     width:100px;
 14.     margin:30px auto 10px;
 15. }
 16. .about-img img{
 17.     background:#fff;
 18.     float:left;
 19.     width:80px;
 20.     height:80px;
 21.     padding:5px;
 22.     border-radius:100px;
 23. }
 24. .footer-widget .about-img img{
 25.     border:0
 26. }
 27. .footer-widget .about-main{
 28.     padding:10px 0 0;
 29. }
 30. .about-name{
 31.     color:#1A1A1A;
 32.     font-size:22px;
 33.     font-weight:500;
 34.     text-align:center;
 35.     padding:10px 0 10px 0;
 36. }
 37. .about-inf{
 38.     float:left;
 39.     font-size:14px;
 40.     text-align:center;
 41.     width:100%;
 42.     border-top:1px solid #ddd
 43. }
 44. .about-the{
 45.     text-align:center;
 46.     margin-bottom:10px;
 47. }
 48. .about-inf span{
 49.     float:left;
 50.     color:#1A1A1A;
 51.     line-height:20px;
 52.     padding:8px 0;
 53.     width:32.33333333333333333%
 54. }
 55. .social-clear{
 56.     height:10px
 57. }
 58. .about-pn{
 59.     border-left:1px solid #ddd;
 60.     border-right:1px solid #ddd;
 61. }
 62. .author-meta-box{
 63.     position:relative;
 64.     padding:0 0 15px 0;
 65. }
 66. .author-back{
 67.     position:absolute;
 68. }
 69. .author-meta{
 70.     position:relative;
 71.     padding:20px 0 0 0;
 72. }
 73. .author-avatar{
 74.     width:100px;
 75.     margin:0 auto 10px;
 76. }
 77. .author-avatar img{
 78.     background:#fff;
 79.     float:left;
 80.     width:100px;
 81.     height:100px;
 82.     padding:5px;
 83.     border-radius:100px;
 84. }
 85. .author-the{
 86.     background:#fff;
 87.     font-size:15px;
 88.     font-weight:bold;
 89.     text-align:center;
 90.     padding:10px 0 0 0;
 91. }
 92. .author-description{
 93.     color:#999;
 94.     text-align:center;
 95.     padding:5px 15px;
 96. }
 97. .author-th{
 98.     background:#fff;
 99.     position:relative;
 100.     margin:0 auto;
 101. }
 102. .author-n{
 103.     width:50%;
 104.     float:left;
 105.     color:#999;
 106.     text-align:left;
 107.     padding:0 0 0 15px;
 108. }
 109. .author-nickname{
 110.     text-align:rightright;
 111.     padding:0 15px 0 0;
 112.     border-right:1px dashed #ddd;
 113. }
 114. .author-m{
 115.     text-align:center;
 116.     padding:15px 0;
 117. }
 118. .author-m a{
 119.     color:#fff;
 120.     padding:8px 15px;
 121.     background:#3690cf;
 122.     border-radius:2px;
 123. }
 124. .author-m a:hover{
 125.     color:#fff;
 126.     background:#666;
 127. }
 128. .author-n span{
 129.     color:#666;
 130. }
 131. .feed-about{
 132.     position:relative;
 133.     display:block
 134. }
 135. #feed_widget ul{
 136.     margin:0 10px;
 137.     overflow:hidden
 138. }
 139. #feed_widget li{
 140.     float:left;
 141.     width:33.333333333%;
 142.     height:50px;
 143.     line-height:38px
 144. }
 145. #feed_widget .tqq,#feed_widget .tsina,#feed_widget .feed{
 146.     display:block
 147. }
 148. #feed_widget a{
 149.     color:#999;
 150.     width:40px;
 151.     display:block;
 152.     text-align:center;
 153.     height:40px;
 154.     line-height:40px;
 155.     margin:0 auto;
 156.     border-radius:4px;
 157.     border-radius:40px!important;
 158.     border:1px solid #ddd
 159. }
 160. #feed_widget a {
 161.     color:#fff;
 162.     border:1px solid #fff
 163. }
 164. #feed_widget a:hover{
 165.     color:#fff;
 166.     border:1px solid #fff
 167. }
 168. #feed_widget i{
 169.     font-size:16px
 170. }
 171. #feed_widget .weixin a {
 172.     background:#248a34;
 173.     border:1px solid #248a34
 174. }
 175. #feed_widget .tsina a {
 176.     background:#EE9A00;
 177.     border:1px solid #EE9A00
 178. }
 179. #feed_widget .tqq a {
 180.     background:#c40000;
 181.     border:1px solid #c40000
 182. }
 183. #feed_widget .weixin a:hover{
 184.     background:#04a4cc;
 185.     border:1px solid #04a4cc
 186. }
 187. #feed_widget .tsina a:hover{
 188.     background:#04a4cc;
 189.     border:1px solid#04a4cc
 190. }
 191. #feed_widget .tqq a:hover{
 192.     background:#04a4cc;
 193.     border:1px solid #04a4cc
 194. }
 195. .weixin-b{
 196.     cursor:pointer
 197. }
 198. #feed_widget .weixin-qr{
 199.     position:absolute;
 200.     bottombottom:64px;
 201.     left:20px;
 202.     background:#fff;
 203.     padding:5px;
 204.     display:none;
 205.     border-radius:5px;
 206.     border:1px solid #ddd;
 207. }
 208. .weixin-qr img{
 209.     float:left;
 210.     width:100px;
 211.     height:auto;
 212.     padding:1px
 213. }

3D标签云

这也是从知更鸟的主题上移植过来了,我在他的代码基础上做了一些手术,原版的是可以选择切换要不要使用3D效果的,我直接强制使用3D效果了,普通的效果太难看了!

下面是代码:

 1. <?php if($instance['show_icon']) { ?>
 2.     <h3 class="widget-title-cat-icon cat-w-icon"><i class="t-icon <?php echo $instance['show_icon']; ?>"></i><?php echo $instance['title_z']; ?></h3>
 3. <?php } ?>
 4. <div id="tag_cloud_widget">
 5.     <?php wp_tag_cloud( array ( 'smallest' => '14', 'largest' => 14, 'unit' => 'px', 'order' => 'RAND', 'hide_empty' => 0, 'number' => $number ) ); ?>
 6.     <div class="clear"></div>
 7.     <?php wp_enqueue_script( '3dtag.min', get_template_directory_uri() . '/js/3dtag.js', array(), null, false ); ?>
 8. </div>

CSS样式:

 1. /* 热门标签 */
 2. #tag_cloud_widget a:nth-child(n){
 3.     whitewhite-space:nowrap;
 4.     _white-space:normal;
 5.     overflow:hidden;
 6.     text-overflow:ellipsis;
 7. }
 8. #tag_cloud_widget a:nth-child(2n){
 9.     background:#d1a601;
 10. }
 11. #tag_cloud_widget a:nth-child(3n){
 12.     background:#286c4a;
 13. }
 14. #tag_cloud_widget a:nth-child(5n){
 15.     background:#518ab2;
 16. }
 17. #tag_cloud_widget a:nth-child(4n){
 18.     background:#c91d13;
 19. }
 20. #tag_cloud_widget a{
 21.     line-height:15px;
 22.     background:#999;
 23. }

tab工具

这个是我自己写的,当然有借鉴网上的一些资料,只是集成了最新文章、热门文章、热评文章,本来想把最近留言也整合进去,后来想想还是算了,毕竟侧边栏还是要放点东西的!

下面是代码:

 1. <div id="tab_tools">
 2.     <div id="tab_tools_title">
 3.         <span class="selected"><?php _e(' 最新文章 ') ?></span>
 4.         <span><?php _e(' 热门文章 ') ?></span>
 5.         <span><?php _e(' 热评文章 ') ?></span>
 6.     </div>
 7.     <div id="tab_content">
 8.         <ul>
 9.             <?php
 10.                 $i = 1;
 11.                 $the_query = new WP_Query( array( 'post__not_in' => get_option( 'sticky_posts' ) ,'showposts' => 9 ) );
 12.                 if ( $the_query->have_posts() ) : while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post();
 13.             ?>
 14.             <li><span class='li-icon li-icon-<?php echo $i; ?>'><?php echo $i; ?></span><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
 15.             <?php
 16.                 $i++;
 17.                 endwhile;
 18.                 endif;
 19.             ?>
 20.         </ul>
 21.         <ul class="hide">
 22.             <?php if (function_exists('get_most_viewed')): ?>
 23.             <?php get_timespan_most_viewed('post',9,190, true, true); ?>
 24.             <?php endif; ?>
 25.             <?php wp_reset_query(); ?>
 26.         </ul>
 27.         <ul class="hide">
 28.             <?php hot_comment_viewed(9, 90); ?>
 29.             <?php wp_reset_query(); ?>
 30.         </ul>
 31.     </div>
 32. </div>

CSS样式:

 1. /* tab工具 */
 2. #tab_tools{
 3.     position:relative;
 4.     border:0px;
 5.     overflow:hidden;
 6. }
 7. #bab_tools_title {
 8.     margin-right:-1px;
 9. }
 10. #tab_tools_title span:last-child {
 11.     border-right:1px solid transparent;
 12. }
 13. #tab_tools_title span {
 14.     floatleft;
 15.     padding:8px 0;
 16.     text-aligncenter;
 17.     border-right:1px solid #ddd;
 18.     border-bottom:1px solid #ddd;
 19.     width: 33.3%;
 20.     cursor:pointer;
 21.     box-sizing: border-box;
 22.     -moz-box-sizing: border-box;
 23.     -webkit-box-sizing: border-box;
 24. }
 25. #tab_tools_title .selected{
 26.     color:#04a4cc;
 27.     border-bottom:1px solid transparent;
 28. }
 29. #tab_content span{
 30.     cursor:pointer;
 31. }
 32. #tab_content .hide{
 33.     display:none;
 34. }
 35. #tab_content ul{
 36.     padding:15px;
 37.     margin:40px 0 0 0;
 38. }
 39. #tab_content ul li{
 40.     margin:0 0 5px 0;
 41.     border-bottom1px dashed #dadada;
 42.     transition: all 0.2s ease-in 0s;
 43.     -moz-transition: all 0.2s ease-in 0s; /* Firefox 4 */
 44.    -webkit-transition: all 0.2s ease-in 0s; /* Safari 和 Chrome */
 45.     -o-transition: all 0.2s ease-in 0s; /* Opera */
 46. }
 47. #tab_content ul li:last-child {
 48.     border-bottom:1px solid transparent;
 49. }
 50. #tab_content ul li a {
 51.     line-height30px;
 52. }
 53. #tab_content ul li:hover, #tab_content ul li:active {
 54.     background#f5f5f5;
 55.     padding: 0 0 0 5px;
 56.     border-radius: 4px;
 57.     transition: all 0.2s ease-in 0s;
 58.     -moz-transition: all 0.2s ease-in 0s; /* Firefox 4 */
 59.    -webkit-transition: all 0.2s ease-in 0s; /* Safari 和 Chrome */
 60.     -o-transition: all 0.2s ease-in 0s; /* Opera */
 61. }

Js代码:

 1. // 侧边栏TAB
 2. $('#tab_tools_title span').click(function(){
 3.     $(this).addClass("selected").siblings().removeClass();
 4.     $("#tab_content > ul").eq($("#tab_tools_title span").index(this)).show().siblings().hide();
 5. });

目前PC端还有一些小的东西要调整,还有二级菜单没有弄,有时间慢慢弄吧。

简单生活兄弟说我的主题颜色偏重,我也没有办法啊,我的审美观就只能到这里了,其实都是这个模仿一点那个模仿一点,慢慢来吧,会好看起来的!

以下是我后台所有小工具的截图:

 • 本文为原创文章,版权归所有。欢迎分享本文,转载请保留出处!
 • 给我留言

  评论列表 (有 261 次浏览 和 6 条评论)
  1. 回复 林三

   挺有意思的,果然是咱们喜欢的风格!

   • 回复 锋言锋语管理员

    @林三 跟着林老师的步伐在前进!

  2. 回复 去看你博客

   膜拜大佬

   • 回复 锋言锋语管理员

    @去看你博客 我是边学边做的,你也可以试着在本地环境天天去折腾知更鸟的主题!

  3. 回复 今日头条新闻

   文章不错支持一下吧

  4. 回复 头条新闻

   文章不错支持一下吧,非常喜欢